50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Aktualizácia 22. 3. 2019: Všetky miesta na konferenciu boli vypredané. Ďakujeme za váš záujem.

SEZ-KES Vás pozýva na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska,
ktorá sa uskutoční v dňoch 27. a 28. marca 2019, v Bratislave
v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25.

Národný inšpektorát práce
Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce

 

Spoluorganizátor Generálny partner Partner
SKSI OBO Bettermenn Schrack Technik

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ

Program 50. konferencie:

Streda 27. marca 2019

8:00 – 8:45       Prezencia účastníkov
8:45 – 9:00       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
9:00 – 9:25       Tibor PELIKÁN, lektor prvej pomoci
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
9:25 – 9:50       Ing. Karol Kolada, Deltes s. r. o.,  Bratislava 
Projektovanie v elektrotechnike
9:50 –10:10      Prestávka
10:10 – 11:00    Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarnych prestupov a upchávok podľa platných STN a vyhlášky č. 94/2004 Z. z.
11:00 – 11:20   Prestávka
11:20 – 12:00   Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s. r. o., Púchov
Jednoduché využitie fotovoltiky v domácnostiach
12:00 – 13:00   Prestávka - obed
13:00 – 13:50   Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Blansko, ČR
Kontroly fotovoltických systémů podle STN EN 62446-1 (měření při výchozích i pravidelných kontrolách / revizích PV elektráren se zaměřením na ustanovení uvedené STN)
13:50– 14:00    Prestávka
14:00 – 14:40   Ing. Peter Králik, ZKTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica
Kalibrácie meracej techniky z pohľadu revízneho technika.
14:40 – 14:50   Prestávka
14:50 – 15:30   Radoslav RIEGER, HAKEL spol. s r. o., Hradec Králové
Elektrické inštalácie nn – povinnosť aplikácie SPD v súlade s STN 33 2000-5-534 a STN 33 2000-4.443 a vykonávanie OPaOS na inštaláciách opatrených SPD v súlade s novou normou na revízie STN 33 2000-6
15:40 – 15:45   Ukončenie 1. dňa konferencie
16:00 Valné zhromaždenie SEZ-KES

1. deň konferencie v čase od 9:30 do 14:30 sa uskutoční praktický nácvik resuscitácie na figuríne – poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Štvrtok 28. marca 2019

7:30 – 8:00       Prezencia účastníkov
8:00 – 8:40       Ing. Milan DANIŠ, VUKI a. s. Bratislava
Nové parametre hodnotenia káblov z hľadiska požiarneho nebezpečenstva, požiadavky a vlastnosti káblov s reakciou na oheň
8:40 – 8:50       Prestávka
8:50– 9:40        Ing. Lukáš MATĚJÍČEK, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Rozvádzače, škatule a úplné kryty podľa STN EN 60670-1, STN EN 60670-21 až 24
9:40 – 10:00     Prestávka
9:50– 10:40      doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov 
10:40 – 11:00   Prestávka
11:00 – 11:50    Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Výkon odborných úloh na elektrických zariadeniach v zmysleprávnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP
11:50 – 13:00   Prestávka – obed
13:00 – 13:40   Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING – služby elektro, Trenčín
Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca
13:50 – 14:00   Prestávka
14:00 – 15:00   Hodina otázok a odpovedí
15:00– 15:20    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky

Po skončení konferencie: 
15:30 – 16:30      Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarných upchávok OBO Bettermann

Na praktickú časť je možné prihlásiť sa počas 1. dňa konferencie (maximálny počet je 20 - 25 osôb). Na záver workshopu úspešní účastníci obdržia certifikát.


ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019): 40,00 € 
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 40,00 €
• Ostatní účastníci: 60,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie a zborník prednášok.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 21. 3. 2019  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na konferenciu

Mediálni partneri:
      ​ 
 

UBYTOVANIE:
Hotel DružbaUbytovanie si zabezpečí prihlásený účastník individuálne priamo na recepcii Hotela Družba, v ktorom má SEZ-KES zarezervované miesta pre potreby konferencie.
Je možné si vybrať 1 posteľovú, alebo 2 posteľovú izbu.
Pri objednávaní ubytovania je potrebné uviesť, že sa zúčastňujete 50. konferencie SEZ-KES.

kontakt:
Hotel DRUŽBA
Botanická 25
842 14 Bratislava

Tel.: +421 2 65 420 065 
Tel.: +421 2 60 299 111
E-mail:  recepcia@druzba.uniba.sk


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu (online, písomne alebo telefonicky) dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI.