51. konferencia elektrotechnikov Slovenska

SEZ-KES Vás pozýva na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2019,
v Poprade v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3.

 


Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce


 

Spoluorganizátor Generálny partner
SKSI

Odborný garant: Ing. Vladimír Vránsky – prezident SEZ-KES, člen Predstavenstva SKSI

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ

Program 51. konferencie:

Streda 6. novembra 2019

9:00 – 10:00       Prezencia účastníkov
10:00 – 10:15     Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie 
10:15 – 11:05    Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiarne prestupy a upchávky. Návrh, realizácia a rozpočtovanie v nadväznosti na platnú legislatívu.
11:05 – 11:25   Prestávka
11:25 – 12:15   Ing. Edmund Daniel PANTŮČEK, súdny znalec v odbore elektrotechnika, Brno, ČR
Elektromagnetická kompatibilita v domoch a bytoch - strašiak alebo nutnosť? Požiadavky na elektronické systémy.
12:15 – 13:20   Prestávka - obed
13:20 – 14:10   Ing. Rudolf HUNA, Ing. Karel JANEČEK, AOS M. R. Štefánika, CV-ŠPE, Liptovský Mikuláš
Praktické poznatky z revízií elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia.
14:10– 14:30    Prestávka
14:30 – 15:20   Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
Prepäťové ochrany na napájacie siete a komunikačné linky v priemysle.
15:20 – 15:40   Prestávka
15:40 – 16:20   Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR
Meranie pri kusových skúškach rozvádzačov STN EN 61439-1
16:20 – 16:30   Prestávka
16:30 – 17:20  Ing. Antonín ZAJÍČEK, Schneider Electric CZ, s.r.o., Praha, ČR
Funkcie núdzové zastavenie a vypnutie na strojných zariadeniach.
17:20 – 17:30 Záver prvého dňa konferencie
18:00 – 22:00 Diskusný večer v kaviarni Hotela SATEL

Štvrtok 7. novembra 2019

7:30 – 8:00     Prezencia účastníkov
08:00 – 08:50  Ing. Viliam ANDRIŠOV, Hasičský a záchranný zbor
Požiadavky na elektroinštalácie z pohľadu HaZZ a príčiny vzniku požiarov spôsobených elektrickými zariadeniami. 
08:50 – 09:00 Prestávka
09:00 – 09:50 doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., Ing. Peter JANIGA, PhD., STU FEI v Bratislave
SMART osvetlenie v (inteligentných) mestách. 
09:50 – 10:10 Prestávka
10:10 – 11:00  Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Požiadavky na výkon odborných činností v elektrotechnike z pohľadu orgánu dozoru.
11:00 – 11:10 Prestávka
11:10 – 12:00 doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov.
12:00 – 13:00 Prestávka – obed
13:00 – 13:50 Ing. Jan HOMOLA, MERCOM COMPONENTA s.r.o., Praha, ČR
STN EN ISO 14119: Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013).
13:50 – 14:00 Prestávka
14:00 – 14:50  Ing. Jozef ŠVANTNER, Ing. Radim VITÁSEK, SLOS s.r.o., Banská Bystrica
Ing. Peter MÚDRY, SALMOTHERM - Invest, s.r.o., Vrbov

SMART verejné osvetlenie - skúsenosti na Slovensku (viac ako 300 svetelných bodov). Najnovšie trendy - Hong Kong, Dubai 10/2019
14:50 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:00 Hodina otázok a odpovedí
16:00 – 16:15 Tombola a ukončenie konferencie


Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky

Po skončení konferencie: 
16:15 – 17:15      Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarných upchávok OBO Bettermann

Na praktickú časť je možné prihlásiť sa počas 1. dňa konferencie (maximálny počet je 20 - 25 osôb). Na záver workshopu úspešní účastníci získajú certifikát.


ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019): 55,00 € 
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 55,00 €
• Ostatní účastníci: 75,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 29. 10. 2019  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na konferenciu


Partneri konferencie:

 


Mediálni partneri:

                          ​ 

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám z kapacity rezervovanej pre SEZ-KES v Hoteli SATEL cez rezervačný formulár na www.hotelsatel.com.
Formulár vyžaduje vyplniť termín pobytu, typ izby a Promo kód: SEZ-KES.
V prípade plnej obsadenosti kapacity Hotela SATEL a v prípade Vášho záujmu, kontaktujte TATRA HOTEL www.tatrahotel.com.

kontakt:
Hotel SATEL
Mnoheľova 825
058 01 Poprad​

Tel.:  +421 918 898 720
E-mail: poprad@hotelsatel.com


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI.
Tieto údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu aby sme mohli plniť úlohy vyplývajúce z poslania SEZ-KES a prijatých stanov.