Valné zhromaždenie 2022

Aktualizácia 14. 3. 2022: doplnený návrh programu

Podľa článku IV., odseku (6) stanov SLOVENSKÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO ZVÄZU – KOMORY ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
z v o l á v a m
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční dňa 15. 6. 2022 o 1600 hod. v Bratislave po ukončení prvého dňa 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska.

konkrétne miesto bude včas oznámené v súlade so stanovami SEZ-KES.

Návrh programu:

1.           Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia (zapisovateľ, overovatelia, volebná
a návrhová komisia, mandátová komisia) a schválenie rokovacieho poriadku

2.           Správa o činnosti Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska za roky 2019 – 2021 a do 15. 6. 2022

3.           Správa kontrolnej komisie SEZ-KES za roky 2019 - 2021

4.           Zmena a doplnenie vnútorných predpisov SEZ-KES, Stanovy SEZ-KES a iné

5.           Diskusia k predneseným správam a návrhom

6.           Správa volebnej komisie, volebný poriadok

7.           Voľba orgánov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska

8.           Návrh uznesenia

9.           Hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia

10.        Záver (~1830 h).

Členovia SEZ-KES môžu do 15 kalendárnych dní od dátumu zverejnenia termínu VZ ( do 28. 3. 2022) posielať prezídiu návrhy na doplnenie programu.

Prezencia členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska,
účastníkov valného zhromaždenia, bude od 15:45 do 16:00 hod. Pri prezencii člen predloží preukaz
totožnosti.

Vážení členovia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska,
pozývam Vás na riadne Valné zhromaždenie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory
elektrotechnikov Slovenska, ktoré bude hodnotiť našu činnosť za obdobie roka 2019, 2020, 2021 a do konania VZ,
riešiť otázky dôležité pre ďalšiu činnosť a rozvoj nášho zväzu. Verím, že svojou účasťou a aktívnym
prístupom prispejete k zdarnému priebehu rokovania nášho valného zhromaždenia.
Účasť na valnom zhromaždení nie je podmienená účasťou na 52. konferencii SEZ-KES.

S pozdravom

Ing. Vladimír Vránsky
prezident