Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60974-4 (05 2205): 2017 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 4: Pravidelné prehliadky a skúšky
STN EN 746-1+A1 (06 5011): 2010 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie (Konsolidovaný text)
STN 33 2190 (33 2190): 1986 Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi
STN EN 60519-10 (33 5002): 2013 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné účely
STN EN 60519-3 (33 5002): 2005 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné a kondukčné ohrievacie zariadenia a indukčné taviace zariadenia
STN EN 60519-4 (33 5002): 2014 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece
STN EN IEC 60519-4 (33 5002): 2022 Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece
STN 34 1410 (34 1410): 1985 Elektrické zariadenia v podzemí
STN 34 3103 (34 3103): 1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch
STN 34 3104 (34 3104): 1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach
STN EN 61378-1 (35 1175): 2012 Transformátory pre meniče. Časť 1: Transformátory na priemyselné použitie
STN EN 1672-2 (51 2000): 2021 Potravinárske stroje. Základné zásady. Časť 2: Požiadavky na hygienu a čistiteľnosť
STN 73 5105 (73 5105): 1995 Výrobné priemyselné budovy
STN EN 12581+A1 (82 4009): 2010 Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)