Normy

STN EN 61558-1 (35 1330): 2006 Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky
STN EN 60721-3-3 (03 8900): 1999 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom
STN EN 60721-3-4 (03 8900): 1999 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom
STN EN 62040-1 (36 9065): 2009 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky na UPS
STN EN 62676-2-3 (33 4592): 2014 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-3: Obrazové prenosové protokoly. Implementácia IP interoperability založená na webových službách
STN EN 61400-24 (33 3160): 2011 Veterné turbíny. Časť 24: Ochrana pred bleskom
STN EN 50104 (37 8330): 2011 Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy
STN EN 54-5 (92 0404): 2017 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče
STN EN 60071-1 (33 0400): 2007 Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá
STN EN 61000-6-4 (33 3432): 2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Emisie – priemyselné prostredia
STN EN 60079-19 (33 2320): 2012 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení
STN EN 62031 (36 0585): 2009 LED moduly na všeobecné osvetlenie. Bezpečnostné špecifikácie
STN EN 62368-1 (36 9064): 2015 Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť
STN EN 50119 (34 1560): 2010 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu
STN EN 676+A2 (07 5802): 2009 Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním (Konsolidovaný text)
STN EN 80601-2-60 (36 4800): 2015 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-60: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti stomatologických prístrojov
STN EN 60670-1 (37 0100): 2005 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61293 (33 0150): 2000 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť
STN EN 60519-1 (33 5002): 2015 Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61977 (35 9278): 2016 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Optovláknové filtre. Kmeňová špecifikácia
STN EN 61400-21 (33 3160): 2009 Veterné turbíny. Časť 21: Meranie a stanovenie výkonových kvalitatívnych charakteristík veterných turbín zapojených do siete
STN EN 60721-3-0 (03 8900): 1997 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti. Úvod
STN EN 60664-1 (33 0420): 2008 Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky
STN EN 50131-2-4 (33 4591): 2008 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory
STN EN 60079-10-1 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry
STN EN 60947-1 (35 4101): 2008 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 60947-3 (35 4101): 2010 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie
STN EN 60794-3-12 (35 9223): 2013 Optické káble. Časť 3-12: Vonkajšie optické káble. Podrobná špecifikácia na telekomunikačné káble určené na uloženie do kanálov a priamo do zeme na použitie v káblových rozvodoch objektov
STN EN 60598-1 (36 0600): 2016 Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky
STN EN 50600-2-1 (36 7254): 2014 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-1: Konštrukcia budovy
STN EN 61784-3 (18 4020): 2017 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Všeobecné pravidlá a definície profilov
STN EN 61000-6-3 (33 3432): 2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu
STN EN 50336 (34 8158): 2003 Priechodky na transformátory a tlmivky s káblovými skriňami na napätie neprevyšujúce 36 kV
STN EN 62053-21 (35 6133): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 21: Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 1 a 2)
STN EN 62053-22 (35 6133): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 22: Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,2 S a 0,5 S)
STN EN 62053-23 (35 6133): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 23: Statické elektromery na jalovú energiu (triedy presnosti 2 a 3)
STN EN 62052-11 (35 6134): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 11: Meracie zariadenie
STN EN 61800-2 (35 1720): 2016 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 2: Všeobecné požiadavky. Špecifikácie menovitých údajov pre systémy nízkonapäťových striedavých výkonových pohonov s nastaviteľ
STN EN 62061 (35 2220): 2005 Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných riadiacich systémov
STN EN 61386-21 (37 0000): 2004 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 21: Osobitné požiadavky. Tuhé systémy elektroinštalačných rúrok
STN EN 61386-22 (37 0000): 2004 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 22: Osobitné požiadavky. Ohybné systémy elektroinštalačných rúrok
STN EN 61386-23 (37 0000): 2004 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 23: Osobitné požiadavky. Pružné systémy elektroinštalačných rúrok
STN EN 61439-1 (35 7107): 2012 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 61439-2 (35 7107): 2012 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače
STN EN 60898-1 (35 4170): 2004 Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 1: Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúde
STN EN 50134-5 (33 4594): 2005 Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ
STN EN 61784-3-3 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-3: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 3
STN EN 61784-3-13 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-13: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 13
STN EN 61784-3-2 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-2: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 2
STN EN 61784-3-8 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-8: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 8
STN EN 62271-200 (35 4220): 2012 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s kovovým krytom na striedavý prúd a na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane
STN EN 61226 (40 2101): 2011 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Klasifikácia prístrojového vybavenia a riadiacich funkcií
STN 33 0175 (33 0175): 2002 Kód na označovanie farieb
STN EN 61318 (35 9721): 2009 Práce pod napätím. Posudzovanie zhody vzťahujúce sa na náradie, zariadenia a pomôcky
STN EN 60335-2-96 (36 1055): 2003 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-96: Osobitné požiadavky na ohybné plošné ohrievacie prvky na vykurovanie miestností
STN EN 60601-2-41 (36 4800): 2010 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel
STN EN 50131-2-2 (33 4591): 2018 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory
STN EN 50131-2-3 (33 4591): 2009 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory
STN EN 50171 (36 0630): 2003 Centrálne napájacie systémy
STN 01 0115 (01 0115): 2022 Terminológia v metrológii
STN 01 0169 (01 0169): 1989 Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu
STN ISO 2145 (01 0184): 1997 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov
STN ISO 690 (01 0197): 2012 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
STN ISO 5725-1 (01 0251): 2000 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície
STN EN ISO 9001 (01 0320): 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015)
STN ISO 10006 (01 0325): 2019 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch
STN EN 80000-6 (01 1301): 2009 Veličiny a jednotky. Časť 6: Elektromagnetizmus
STN EN ISO 80000-1 (01 1301): 2013 Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne (ISO 80000-1: 2009 + Cor 1: 2011)
STN EN ISO 80000-10 (01 1301): 2020 Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2019)
STN ISO 31-6 (01 1301): 1997 Veličiny a jednotky. 6. časť: Svetlo a príbuzné elektromagnetické žiarenia
STN 01 1306 (01 1306): 1986 Veličiny a jednotky svetla a príbuzných elektromagnetických žiarení
STN EN ISO 10209 (01 3101): 2013 Technická dokumentácia výrobku. Slovník. Termíny vzťahujúce sa na technické výkresy, definície výrobkov a súvisiacu dokumentáciu (ISO 10209: 2012)
STN EN ISO 13567-1 (01 3104): 2018 Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 1: Prehľad a princípy (ISO 13567-1: 2017)
STN EN ISO 13567-2 (01 3104): 2018 Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 2: Pojmy, formát a kódy používané v stavebnej dokumentácii (ISO 13567-2: 2017)
STN EN ISO 5457 (01 3110): 2000 Technická dokumentácia výrobku. Formáty a úprava výkresových listov (ISO 5457:1999)
STN EN ISO 5455 (01 3112): 1997 Technické výkresy. Mierky
STN EN ISO 3098-1 (01 3116): 2016 Technická dokumentácia výrobku. Písmo. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 3098-1: 2015)
STN EN ISO 3098-5 (01 3116): 1999 Technická dokumentácia výrobku. Písmo. Časť 5: Písmo CAD pre latinskú abecedu, číslice a značky (ISO 3098-5:1997)
STN EN ISO 128-1 (01 3121): 2020 Technická dokumentácia výrobku (TPD). Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 1: Úvod a základné požiadavky (ISO 128-1: 2020)
STN EN ISO 128-2 (01 3121): 2021 Technická dokumentácia výrobku. Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 2: Základné pravidlá vyhotovovania čiar (ISO 128-2: 2020)
STN ISO 7573 (01 3260): 2009 Technická dokumentácia výrobku. Súpisy položiek
STN EN 61082-1 (01 3380): 2015 Príprava dokumentov používaných v elektrotechnike. Časť 1: Pravidlá
STN EN 60848 (01 3381): 2013 GRAFCET - Jazyk na grafickú špecifikáciu funkčných blokových schém sekvenčného logického riadenia
STN EN 61175-1 (01 3381): 2016 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie signálov. Časť 1: Základné pravidlá
STN EN 62491 (01 3381): 2009 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie káblov a žíl
STN EN ISO 9431 (01 3401): 2001 Výkresy v stavebníctve. Plochy na výkresovom liste určené na kreslenie, text a titulný blok (ISO 9431:1990)
STN 01 3410 (01 3410): 2020 Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky
STN EN ISO 4157-1 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)
STN EN ISO 4157-2 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 2: Názvy a čísla miestností (ISO 4157-2:1998)
STN EN ISO 4157-3 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 3: Evidenčné čísla miestností (ISO 4157-3:1998)
STN EN ISO 8560 (01 3434): 2019 Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zobrazovanie modulových rozmerov, čiar a sietí (ISO 8560: 2019)
STN EN ISO 7437 (01 3438): 2001 Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá na kreslenie výkresov stavebných dielcov (ISO 7437:1990)
STN 01 3481 (01 3481): 1987 Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií
STN EN ISO 3766 (01 3482): 2004 Výkresy v stavebníctve. Zjednodušené zobrazovanie výstuže betónových konštrukcií (ISO 3766: 2003)
STN EN 82045-1 (01 3701): 2003 Spravovanie dokumentov. Časť 1: Zásady a metódy
STN EN 82045-2 (01 3701): 2005 Spravovanie dokumentov. Časť 2: Metadátové prvky a referenčné modely informácií
STN EN 81346-1 (01 3710): 2010 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 1: Základné pravidlá
STN EN IEC 81346-2 (01 3710): 2020 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried
STN EN 62023 (01 3715): 2012 Štrukturalizácia technických informácií a dokumentácie
STN EN 62027 (01 3715): 2012 Príprava zoznamov objektov vrátane zoznamov súčastí