Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 1709 (27 3011): 2019 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Kontroly pred uvedením do prevádzky a pokyny na údržbu a prevádzkové kontroly
STN EN 1908 (27 3012): 2016 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Napínacie zariadenia
STN EN 1909 (27 3013): 2017 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Odsun a evakuácia
STN EN 12397 (27 3014): 2017 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Prevádzka
STN EN 12927 (27 3016): 2019 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Laná
STN EN 12929-1 (27 3017): 2016 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Požiadavky platné pre všetky zariadenia
STN EN 12929-2 (27 3017): 2016 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Dodatočné požiadavky na kyvadlové dvojlanové dráhy bez behúňových bŕzd
STN EN 12930 (27 3018): 2016 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Výpočty
STN EN 13107 (27 3019): 2016 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Stavebno-inžinierske práce
STN EN 13223 (27 3020): 2016 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Pohony a ostatné mechanické zariadenia
STN EN 13243 (27 3021): 2016 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Elektrické zariadenia s výnimkou elektrických zariadení pohonov
STN EN 13796-1 (27 3022): 2017 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 1: Uchytenia, behúne, vozňové brzdy, kabíny, sedačky, vozne, údržbové vozne, vlečné závesy
STN EN 13796-2 (27 3022): 2005 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 2: Skúška uchytení na odolnosť proti skĺznutiu
STN EN 13796-2+A1 (27 3022): 2022 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 2: Skúška uchytení na odolnosť proti skĺznutiu
STN EN 13796-3 (27 3022): 2017 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 3: Únavové skúšky
STN EN 17064 (27 3023): 2019 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Predchádzanie požiarom a hasenie
STN 28 0001 (28 0001): 2002 Koľajové vozidlá. Koľajové vozidlá železničných dráh. Terminológia
STN EN 50163 (33 3500): 2005 Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí
STN EN 50124-1 (33 3501): 2018 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia
STN EN 50124-2 (33 3501): 2018 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi
STN EN 50125-2 (33 3504): 2004 Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 2: Pevné elektrické inštalácie
STN 33 3505 (33 3505): 1988 Predpisy pre elektrické trakčné napájacie a spínacie stanice
STN 33 3516 (33 3516): 1996 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre trakčné vedenia električkových a trolejbusových dráh
STN 33 3525 (33 3525): 1995 Trakčné vedenie metra
STN 34 1500 (34 1500): 1977 Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia
STN EN 50122-1 (34 1505): 2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom
STN EN 50122-2 (34 1505): 2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného prúdu
STN EN 50122-3 (34 1505): 2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu
STN EN 50633 (34 1509): 2017 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Princípy ochrany elektrických trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu
STN EN 50153 (34 1515): 2015 Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrické ohrozenia
STN P CLC/TS 50238-3 (34 1525): 2022 Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 3: Kompatibilita s počítačmi náprav
STN EN 50119 (34 1560): 2020 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu
STN EN 50123-1 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne
STN EN 50123-2 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu
STN EN 50123-3 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Vnútorné odpájače, odpínače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu
STN EN 50123-4 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu
STN EN 50123-6 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu
STN EN 50343 (34 1565): 2016 Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Pravidlá na inštaláciu káblov
STN EN 62718 (34 1580): 2016 Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Elektronické predradníky napájané jednosmerným prúdom pre osvetľovacie žiarivky
STN EN 50328 (34 1583): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektronické výkonové meniče napájacích staníc
STN EN 50329 (34 1584): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Trakčné transformátory
STN 34 2613 (34 2613): 1992 Železničné zabezpečovacie zariadenia. Koľajové obvody
STN 34 2650 (34 2650): 1981 Predpisy pre železničné priecestné zabezpečovacie zariadenia
STN 34 3109 (34 3109): 1972 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti
STN 34 3110 (34 3110): 1968 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach v pojazdných prostriedkoch
STN 34 8346 (34 8346): 1993 Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí
STN 36 0061 (36 0061): 1991 Osvetľovanie železničného priestranstva
STN 37 5711 (37 5711): 1998 Križovanie káblov so železničnými dráhami
STN 37 5715 (37 5715): 1999 Silnoprúdové káblové vedenia celoštátnych a regionálnych dráh
STN 37 6605 (37 6605): 1986 Pripájanie elektrických zariadení celoštátnych dráh na elektrický rozvod
STN 73 6380 (73 6380): 1993 Železničné priecestia a priechody