Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 01 0115 (01 0115): 2022 Terminológia v metrológii
STN ISO 5725-1 (01 0251): 2000 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície
STN 33 2000-2 (33 2000): 2004 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov
STN 33 2000-8-1 (33 2000): 2020 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Funkčné hľadiská. Energetická efektívnosť
STN 33 3265 (33 3265): 1988 Elektrotechnické predpisy. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny
STN 34 1382 (34 1382): 1988 Skúšanie elektrostatických vlastností materiálov a výrobkov
STN 34 3278 (34 3278): 1964 Prevádzka a obsluha prístrojových transformátorov
STN EN 60156 (34 6432): 1999 Izolačné kvapaliny. Stanovenie prierazného napätia pri sieťovej frekvencii. Skúšobná metóda
STN EN 60422 (34 6435): 2014 Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach. Návod na kontrolu a údržbu
STN EN 61869-1 (35 1309): 2010 Prístrojové transformátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61869-2 (35 1309): 2013 Prístrojové transformátory. Časť 2: Dodatočné požiadavky na transformátory prúdu
STN EN 61869-3 (35 1309): 2012 Prístrojové transformátory. Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné transformátory napätia
STN EN 61869-4 (35 1309): 2015 Prístrojové transformátory. Časť 4: Dopĺňajúce požiadavky na kombinované transformátory
STN EN 61869-5 (35 1309): 2012 Prístrojové transformátory. Časť 5: Dodatočné požiadavky na kapacitné transformátory napätia. Norma na výrobky
STN EN 61869-6 (35 1309): 2017 Prístrojové transformátory. Časť 6: Dopĺňajúce všeobecné požiadavky na nízko výkonové prístrojové transformátory
STN IEC 60736 (35 6115): 1992 Meracie stanice elektromerov
STN EN 62053-11 (35 6133): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 11: Elektromechanické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,5; 1 a 2)
STN EN 62053-21 (35 6133): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 21: Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 1 a 2)
STN EN 62053-22 (35 6133): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 22: Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,2 S a 0,5 S)
STN EN 62053-23 (35 6133): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Osobitné požiadavky. Časť 23: Statické elektromery na jalovú energiu (triedy presnosti 2 a 3)
STN EN 50470-1 (35 6134): 2008 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 1: Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Meracie zariadenia (triedy A, B a C)
STN EN 50470-2 (35 6134): 2008 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 2: Osobitné požiadavky. Elektromechanické elektromery na činnú energiu (triedy A a B)
STN EN 50470-3 (35 6134): 2008 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 3: Osobitné požiadavky. Statické elektromery na činnú energiu (triedy A, B a C)
STN EN 62052-11 (35 6134): 2004 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 11: Meracie zariadenie
STN EN IEC 62052-11 (35 6134): 2021 Zariadenia na meranie elektrickej energie. Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 11: Meracie zariadenie
TNI CLC/TR 50579 (35 6148): 2012 Zariadenia na meranie elektrickej energie. Stupne prísnosti, požiadavky na odolnosť a skúšobné metódy na rušenia šírené vedením vo frekvenčnom rozsahu od 2 kHz do 150 kHz
STN EN 61557-2 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-3 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-4 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-5 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-7 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 15193-1+A1 (36 0460): 2022 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie, Modul M9
STN EN IEC 63103 (36 0508): 2021 Osvetľovacie zariadenia. Meranie spotreby elektrickej energie v neaktívnom režime
STN EN 60730-1 (36 1950): 2003 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN IEC 62933-2-1 (36 4400): 2019 Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 2-1: Parametre a skúšobné metódy. Všeobecná špecifikácia