Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 60664-1 (33 0420): 2022 Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky
STN 33 2000-1 (33 2000): 2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície
STN 33 2000-4-443 (33 2000): 2017 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pô
STN 33 2000-5-534 (33 2000): 2017 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami
STN 33 2000-5-54 (33 2000): 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN EN IEC 61400-24 (33 3160): 2020 Veterné energetické systémy. Časť 24: Ochrana pred bleskom
STN EN 50124-2 (33 3501): 2018 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi
STN 33 4000 (33 4000): 1987 Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na odolnosť oznamovacích zariadení proti prepätiu a nadprúdu
STN 33 4010 (33 4010): 1989 Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu
STN EN 62305-1 (34 1390): 2012 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy
STN EN 62305-2 (34 1390): 2013 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika
STN EN 62305-3 (34 1390): 2012 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
STN EN 62305-4 (34 1390): 2013 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách
STN EN IEC 62793 (34 1390): 2021 Systémy na výstrahu pred búrkou. Ochrana pred bleskom
STN EN 61643-21 (34 1392): 2002 Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 21: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy
STN P CLC/TS 51643-32 (34 1392): 2020 Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojené na stranu DC fotovoltaických zariadení. Zásady výberu a použitia
STN P CLC/TS 61643-12 (34 1392): 2010 Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 12: Ochrany pred prepätím zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie
STN EN 61643-31 (34 1393): 2019 Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 31: Požiadavky a skúšobné metódy pre prepäťové ochranné prístroje (SPD) vo fotovoltických inštaláciách
STN EN 61643-11 (34 1395): 2013 Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy
STN EN IEC 60099-5 (35 4870): 2019 Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie
STN EN 62561-1 (35 7605): 2017 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky
STN EN 62561-3 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská (ISG)
STN EN 62561-4 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov
STN EN 62561-5 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača a priechodky uzemňovačov
STN EN IEC 62561-2 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače
STN EN IEC 62561-6 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku (LSC)
STN EN IEC 62561-7 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie
STN 35 7610 (35 7610): 1960 Súčasti hromozvodov a uzemnení
STN 35 7611 (35 7611): 1960 Súčasti hromozvodov a uzemnení. Prehľad súčastí hromozvodov a uzemnení
STN EN 50536 (35 7640): 2012 Ochrana pred bleskom. Prístroje na detekciu búrky
STN P CLC/TS 61836 (36 4621): 2009 Slnečné fotovoltické energetické systémy. Termíny, definície a symboly
STN 38 0810 (38 0810): 1986 Použitie ochrán pred prepätím v silnoprúdových zariadeniach
STN EN 1991-1-4 (73 0035): 2007 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom
STN 73 1901 (73 1901): 2005 Navrhovanie striech. Základné ustanovenia
STN 73 8101 (73 8101): 1981 Lešenie. Spoločné ustanovenia
STN EN 14509 (74 7721): 2014 Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie