Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 2030 (33 2030): 1984 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny
STN 33 2032 (33 2032): 1986 Bezpečnosť práce. Zabezpečenie pred výbojmi statickej elektriny. Všeobecné požiadavky
TNI CLC/TR 60079-32-1 (33 2320): 2019 Výbušné atmosféry. Časť 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Návod
STN EN 61340-4-1 (34 6440): 2004 Elektrostatika. Časť 4-1: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh
STN EN 61340-5-1 (34 6440): 2017 Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky
STN EN IEC 61340-6-1 (34 6440): 2019 Elektrostatika. Časť 6-1: Riadenie elektrostatiky v zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na vybavenosť