Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 0360 (33 0360): 1989 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch
STN EN IEC 60071-1 (33 0400): 2020 Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá
STN EN IEC 60071-2 (33 0400): 2020 Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie
STN 33 2000-4-442 (33 2000): 2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-442: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana elektrických inštalácií nízkeho napätia pred dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napäti
STN 33 2160 (33 2160): 1993 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
STN EN IEC 60204-11 (33 2200): 2020 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujú
STN EN 50522 (33 3201): 2011 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV
STN EN 61936-1 (33 3201): 2011 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá
STN EN IEC 61936-1 (33 3201): 2021 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätie prevyšujúce 1 kV a jednosmerné napätie prevyšujúce 1,5 kV. Časť 1: Striedavé napätie
STN 35 4181 (35 4181): 2017 Zásuvkové prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou alebo bez nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie
STN EN 62271-1 (35 4220): 2020 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie pre spínacie a riadiace zariadenia na striedavý prúd
STN EN 62271-3 (35 4220): 2015 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Digitálne rozhrania založené na IEC 61850