Predpisy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 110 záznamov)
128/2000 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb (neplatné)
323/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
396/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
288/2015 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
344/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti
10/2009 Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
162/2013 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
17/1982 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva
259/2008 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
323/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
350/2010 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o stavebnom a technickom poriadku dráh
453/2000 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
532/2002 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
55/2008 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
58/2006 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam
684/2006 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií
94/2004 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
109/1998 Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
133/2013 Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
138/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
49/2002 Zákon o ochrane pamiatkového fondu
50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
555/2005 Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov