Predpisy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 110 záznamov)
128/2000 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb (neplatné)
323/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
205/2010 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
344/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti
350/2010 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o stavebnom a technickom poriadku dráh
55/2008 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
133/2013 Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
56/2018 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov